Nieuw-Schoonoord 1-2b

6881 TV Velp

06-25497834

Ook via Whatsapp

Maandag t/m Vrijdag

Zie Praktisch

Privacy policy

Van Harten Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement wordt heldere en transparante informatie gegeven over de omgang met uw persoonsgegevens.

Van Harten Fysiotherapie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Harten Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijk zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en na uw toestemming;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de bekende contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door van Harten Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. FysioGym en overige beweeggroepen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;
 • Intercollegiaal of multidisciplinair overleg – na uw toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan van Harten Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Geslacht
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Van Harten Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en incassotrajecten;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient medewerking te worden verleend en zijn verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Van Harten Fysiotherapie verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Van Harten Fysiotherapie verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens van Van Harten Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd op alle gebruikte systemen;
 • Er is sprake van pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan is het prettig als u hierover direct contact opneemt. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Onderstaand een aantal praktische punten als aanvulling op de privacy policy:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen – na uw toestemming voor overname van de behandeling. Dit zijn bijvoorbeeld eventuele waarnemers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd en afgesloten opgeborgen zodat deze niet kunnen worden ingezien door anderen die niet betrokken zijn bij uw behandeling.
 • De laptop of het beeldscherm waarop wordt gewerkt wordt afgeschermd door de stand-by functie.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact op.

WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) deze wet garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. Van Harten volgt de WGBO. Onder de WGBO valt onder andere:

 • Het recht op informatie door de hulpverlener
 • Toestemming voor een medische behandeling
 • Inzage in het medisch dossier
 • Het recht op een tweede mening of second opinion
 • Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
 • Recht op privacy

Bejegening en klachtenregeling

Van Harten Fysiotherapie hanteert de officiële klachtenregeling van het KNGF. Indien u aanmerkingen of een klacht heeft, kunt u die kenbaar maken en zal deze besproken worden.

Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Indien er bezwaar bestaat tegen de handeling dient u dit direct aan te geven. Eveneens wanneer er bijvoorbeeld bezwaar is vanuit geloofsovertuiging.of als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden. Bij voorkeur wordt dit aangegeven voor het eerst consult.
 • Privacy wordt gerespecteerd. U kunt denken aan het uitwisselen van gegevens, het doorgeven van inhoudelijke informatie met betrekking tot uw behandeltraject – deze gegevens zullen niet vrij worden gegeven zonder uw toestemming. Ook niet aan familie of na overlijden.
 • Er is de mogelijkheid om u afgeschermd om aan- en uit te kleden ten bate van het onderzoek en de behandeling.
 • Besproken onderwerpen met de blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.